fbpx

Sodelujte v naši nagradni igri!

Podelili bomo 33 Nagrad:

20 x 25ml Babygal vitaminska krema

10 x 50ml Babygal vitaminska krema

in glavne nagrade:

3 x 250ml Babygal vitaminska krema

V žrebanju za glavne nagrade, ki bo 2.7.2018 ob 15.00

Pravila in pogoji sodelovanja v Facebook nagradni igri
1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradnih igrah na facebook strani. Organizator nagradne igre je CBs d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 43, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorja in Facebook strani: https://www.facebook.com/babygal.krema/
Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije. Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

3. Udeleženci
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki so na Facebook strani Babygal pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje v obliki komentarja pod vprašanjem, so starejši od 18 let oziroma so mladoletne osebe, ki so za sodelovanje v nagradni igri pridobile privolitev staršev oziroma zakonitega zastopnika, so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.
V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju CBs d.o.o., njihovi ožji družinski člani in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu.

4. Način sodelovanja
Nagradna igra poteka na Facebook strani https://www.facebook.com/babygal.krema/.
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki, ki ustrezajo pogojem iz 3. točke teh pogojev sodelovanja.
Nakup izdelkov pri organizatorju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, prenos podatkov itd.) nosijo udeleženci nagradne igre.

5. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu/ki
Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na Facebook Profilu, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja.
Nagrajenec nagradne igre bo objavljen na Facebook strani Babygal. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena in priimka profila na Časovnici, v komentarju posebne objave. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

6. Prevzem nagrade
Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. točke ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri.
Nagrajenec mora svoje podatke za pošiljanje nagrade (ime in priimek, ulica, pošta, kraj, e-naslov ter telefonska številka) poslati na elektronski naslov info@babygal.si, najkasneje v 7 dneh po prejetem obvestilu o prejemu nagrade. Nagrada bo nagrajencu poslana po pošti na stroške organizatorja oz. se bo organizator z nagrajencem dogovoril o drugih načinih prevzema, v kolikor pošiljanje po pošti ne bo mogoče.
Nagrajencu, ki bo organizatorju posredoval svoje podatke, bo nagrada poslana po pošti na naslov, ki ga bo sporočil organizatorju, najkasneje v roku 30 dneh oz. bo nagrajenec lahko prevzel nagrado na drugem vnaprej določenem mestu in določenem roku prevzema, če nagrade ne bo mogoče poslati po pošti.
Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane ne podeljena.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
– se nagrajenec v zasebnem sporočilu na Facebook strani v roku 7 delovnih dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade.

7. Izključitev odgovornosti
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
–       (ne)delovanje spletnega mesta in družabne spletne mreže Facebook,
–       vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook,
–       kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju
–       nedostavljene pošiljke z nagradami,
–       kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

8.  Varovanje osebnih podatkov:
Organizator Babygal kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.
Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.
Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).
Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:
elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)
V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.
Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.

9. Dostop do pravil nagradne igre:
Pravila nagradne igre so na spletni strani https://www.babygal.si/ vidna vsem udeležencem.

10. Ostale določbe:
Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolno izpolnjene ter napačno izpolnjene prijave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani, kjer so navedena pravila nagradne igre.
Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. organizatorju in ne družbi Facebook.
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Shopping Cart
There are no products in the cart!
Continue Shopping